Oferta

BUDOWA, MODERNIZACJA I ODNOWA DRÓG, ULIC I PLACÓW

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
roboty ziemne
podbudowy tłuczniowe, betonowe, bitumiczne
nawierzchnie bitumiczne, żwirowe, betonowe, tłuczniowe
powierzchniowe utrwalenia nawierzchni
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych chodnikowych
ustawienia krawężników, obrzeży betonowych, przepustów drogowych
remonty cząstkowe i regeneracja nawierzchni (masą mineralno-asfaltową z otaczarki, recyklerem, emulsją i grysami)
oznakowanie pionowe i poziome dróg
hydrauliczna regulacja pionowa włazów bezkołnierzowych studni kanałowych
Oferta

POZOSTAŁE USŁUGI

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
badania zagęszczenia podłoża lekką płytą dynamiczną
usługi sprzętowe
letnie oraz zimowe utrzymanie dróg
Oferta